Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 15626/16.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 15657/16.10.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ și Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea; 
 - prevederile art. 82 și art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/ 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019 - 2020;
- art. 173 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 182 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e :

Art. 1 – Se aprobă acordarea pentru anul școlar 2019 - 2020 a unui număr de 20 burse de ajutor social în cuantum de 85 lei/ lună/ elev pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea.
 
Art. 2 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ şi Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți. Doi consilieri județeni nu au participat la vot.

 


Anexe :