Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Văzând Referatul de aprobare nr. 15336/10.10.2019 al președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică Locală nr. 15345/10.10.2019 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 14 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;

În temeiul art. 182, alin (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art. 1. Se aprobă componența Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, după cum urmează:
   
Președinte: Secretarul general al județului
Membri:

- Directorul general al D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Directorul general adjunct - Protecția Copilului - D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Directorul general adjunct - Resurse Umane, Juridic, Monitorizare, Statistică, Coordonare S.P.A.S.-uri - D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Directorul general adjunct - Protecția Persoanelor Adulte - D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Directorul general adjunct - Economic - D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Șeful Serviciului Management de Caz pentru Copil, Monitorizare Servicii Sociale - D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Șeful Serviciului Evaluare Complexă a Copilului - D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Șeful Serviciului Prevenție, Intervenție Situații Speciale, Evaluare Minori, Fapte Penale, Telefonul copilului - D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Șeful Serviciului Strategii, Programe, Proiecte, Monitorizare, Statistică, Coordonare și îndrumare a activității S.P.A.S.-uri;
- Șeful Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Relații cu Publicul - D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Șeful Serviciului Juridic, Contencios, Control Intern și Managementul Calității - D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Șeful Serviciului Prevenire Marginalizare, Management de caz pentru adulți, Monitorizare Servicii Sociale, Evidență și Plată Prestații Sociale - D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Șeful Serviciului Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap - D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Șeful Serviciului Financiar – Contabil, Finanțe- Buget -  D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Șeful Serviciului Administrativ, Tehnic, Patrimoniu, Sănătate, Securitate în muncă și PSI - D.G.A.S.P.C. Tulcea;
- Directorul executiv al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea
- Directorul  Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea;
- Directorul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 214/29.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu modificările ulterioare.
 
Art. 3. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica în copie, prezenta hotărâre, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :