Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15665/16.10.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 15671/16.10.2019 al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public, prin care se propune aprobarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, în domeniul public al judeţului Tulcea;

Văzând:
- Adresa Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 9974/24.09.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 14478/30.09.2019;
- Anexa nr. 30 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 139, coroborat cu art. 182, alin. (4) și art. 292, alin. (1) și  (3) din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul  art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

h o t ă r ă ş t e:
 

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, în domeniul public al judeţului Tulcea, identificate conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, acestea devenind din bunuri de interes public național în bunuri de interes public județean.
(2) Se solicită Guvernului României declararea imobilelor care fac obiectul prezentei hotărâri, din bunuri de interes public național în bunuri de interes public județean.
 
Art.2. (1) Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea se obligă de a realiza lucrări de modernizare la aceste imobile, în termen de 5 ani de la data preluării, și de a menține destinaţia actuală a imobilelor şi să asigure desfăşurarea activităţilor Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.
(2) Scopul prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre este de dezvoltare a activităților de tineret și sport în Județul Tulcea în condițiile legii.
 
Art. 3. (1) Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea se obligă să întrețină și să modernizeze imobilele transmise și să mențină imobilele la standardele de calitate privind desfășurarea activităților specifice.
(2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern de aprobare a transferului.
(3) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe și obiectele de inventar din dotarea acestora.
(4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situației juridice a acestora, existentă la data transferului.
(5) Odată cu predarea imobilelor se va preda-prelua și activul acestora conform balanței de verificare întocmite la data predării imobilului, precum și întregul personal angajat al Ministerului Tineretului și Sportului care își desfășoară activitatea în incinta imobilelor respective.
(6) În termen de 60 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda, prin grija noului proprietar, la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Unității Administrativ – Teritoriale Județul Tulcea asupra imobilelor.
 
Art. 4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Tulcea să facă toate demersurile necesare pentru punerea în executare a prezentei hotărâri.
 
Art. 5 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Ministerului Tineretului şi Sportului.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexa.pdf