Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Raportul  nr. 15663/16.10.2019 al comisiei speciale de inventariere numită prin Dispoziția nr. 338/07.10.2019 a Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea;
- Referatul de aprobare nr. 15666/16.10.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea și Raportul de specialitate nr. 15672/16.10.2019 al Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, prin care se propune actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Văzând adresele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea nr. 17096/13.06.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 9024/14.06.2019 și respectiv, nr. 23355/12.08.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 12162/12.08.2019;

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a), art. 286, alin. (1) și (3), art. 287, lit. b),  art. 289, alin. (16), lit. a), art. 298 și art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul  art. 182, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 h o t ă r ă ş t e:
 
Art. 1 - Se aprobă actualizarea denumirii bunurilor, elementelor de identificare și valorilor de inventar pentru imobilele prevăzute la pozițiile nr. 265 și nr. 266 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Tulcea, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
 
Art. 2 - Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător la poziţiile nr. 265 și 266, conform datelor din anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
 
Art. 3 (1) Se aprobă darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
(2) Bunurile care fac obiectul dării în administrare sunt destinate pentru funcționarea Complexului de Servicii „Sfânta Maria” Tulcea.
 
Art. 4 - Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice, Buget, Finanţe şi Administrativ, Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 octombrie 2019, după cum urmează: 30 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 30 consilieri județeni prezenți.

 


Anexe :
anexa2.pdf    
anexa1.pdf