Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19250/12.12.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 19274/12.12.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și nr. 39281/12.12.2019 al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, cap. 68.02 Asigurări și Asistență Socială, finanțat din alocații bugetare la venituri de la suma de 59.941 mii lei la suma de 59.886 mii lei și la cheltuieli de la suma de 80.915 mii lei la suma de 80.860 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 1a.
(2) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea pe anul 2019, pentru subcap. 68.02.05.02  Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, la venituri de la suma de 23.001  mii lei la suma de 22.946 mii lei şi la cheltuieli de la suma de 29.475 mii lei la suma de 29.420 mii lei, conform anexelor nr. 1.1 şi 1.1a.
 
Art. 2 Anexele 1, 1.a, 1.1 și 1.1a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea şi Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexe.rar