Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19323/12.12.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate nr. 19327/12.12.2019 al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și nr. 4779/12.12.2019 al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare;

Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e :
 

Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 1 Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Administratia Zonei Libere Sulina, pe anul 2019 și anexei nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli ai R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2019 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 43/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 – Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie,  prezenta hotărâre Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea şi Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 decembrie 2019, după cum urmează: 17 voturi „pentru”, 11 „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :
anexe.rar