Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 15605/16.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea și  Raportul de specialitate nr. 15622/16.10.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, prin care se propune stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea și instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2020;
- Nota de fundamentare nr. 17722/19.11.2019 privind  modificarea și completarea Proiectului de Hotărâre nr. 54/16.10.2019 pentru stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii  ale Județului Tulcea și instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2020;
- art. 484 alin. (1) și art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. b) și  f)  și alin (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, completările ulterioare, 

 h o t ă r ă ș t e:
 

Art. 1. Se aprobă taxele și tarifele reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, pentru anul 2020, conform Anexelor nr. 1a și 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă taxele și tarifele reprezentând venituri proprii ale instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea, pentru anul 2020, conform Anexelor nr. 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă nivelul majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termenul scadent de către debitori a obligației de plată a redevenței aferente contractelor de concesiune pentru terenurile din Amenajările Agricole și Piscicole din Delta Dunării, și care nu au prevăzut nivelul majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a redevenței, în procent de 1 % din cuantumul obligațiilor de plată neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau proporțional cu numărul de zile  de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(2) Nivelul majorărilor de întârziere prevăzut la alin. 1 se aplică și pentru contractele de concesiune încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcției Investiții, Fonduri Externe și Managementul Proiectelor, Direcției Turism și Mijloace de Transport,  Biroului Venituri, Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Tulcea, Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea, Institutului de Cercetări Eco – Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea, Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, Spitalului Județean de Urgență Tulcea și va asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a instituției, www.cjtulcea.ro.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.Anexe :
anexe.rar