Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 14573/01.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea și  Raportul de specialitate al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ nr. 14597/01.10.2019 prin care se propune prețul mediu la principalele produse agricole în vederea stabilirii veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, pentru anul 2020;
-  Adresa Direcției Agricole Județene Tulcea nr. 4378/24.09.2019; 
- art. 84 alin. 5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

h o t ă r ă ș t e:

 

Art. 1. – Se aprobă prețurile medii ale produselor agricole, în vederea stabilirii veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, în anul 2020, după cum urmează:
 
Nr. crt.​ Denumire produs​ Preţul mediu
 fără TVA​
1​ ​grâu ​0,63 lei/kg
2​ ​orz ​0,60 lei/kg
3​ ​ovăz ​0,46 lei/kg
4​ ​porumb  ​0,58 lei/kg
5​ ​floarea-soarelui ​1,25 lei/kg
6​ ​soia ​1,28 lei/kg
7​ ​rapiţă ​1,48 lei/kg
​8 ​fasole ​8,00 lei/kg
9​ ​cartofi ​1,20 lei/kg
10​ ​mere ​2,00 lei/kg
11​ ​struguri de masă ​3,75 lei/kg
​12 ​struguri pentru vinificaţie ​1,75 lei/kg
13​ ​legume, din care:
a)​ ​varză ​1,75 lei/kg
b)​ ​ardei ​2,75 lei/kg
c)​ ​rădăcinoase ​3,00 lei/kg
d)​ ​tomate ​3,00 lei/kg
​14 ​Masa verde ​0,06 lei/kg
 
Art. 2. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în copie, Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Direcției Agricole Județene Tulcea și Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați și va asigura publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea și pe pagina web a instituției, www.cjtulcea.ro.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :