Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 18526/03.12.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ, Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică şi al Compartimentului Gestionarea şi Dezvoltarea Domeniului Public nr. 18555/03.12.2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 204/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II, cu modificările ulterioare;
- Referatul nr. 14009/19.09.2019 şi Procesul - verbal de predare - primire a locuinței din data de 21.11.2019;
- Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 173, alin. (1) lit. d) şi f) şi alin. (5) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

 
h o t ă r ă ş t e:
 
Art.1 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 204/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

- poziţia nr. 4 pentru repartizarea unei locuinţe către doamna Radu Adriana Ioana, se abrogă.

Art. 2 Serviciul  Administraţie  Publică  Locală  va  comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Economice Buget  Finanţe  şi  Administrativ şi Instituţiei  Prefectului - Judeţul Tulcea.
 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.

 

 


Anexe :