Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 18997/10.12.2019 al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, domnul Mergeani Dumitru şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi al Serviciului Contencios şi Asistenţă Juridică nr. 19015/10.12.2019 prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 15/2003 privind instituirea, alocarea şi acordarea bursei speciale de merit a Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare;
- Procesul - verbal nr. 18461/02.12.2019 al Comisiei de analiză a cererilor pentru acordarea bursei speciale de merit a Consiliului Judeţean Tulcea; 
- Prevederile art. 173, alin. (1) lit. d şi f) şi alin. (5) lit. a) şi e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- Prevederile art. 82 şi art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
    

Art. 1. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 15/2003 privind instituirea, alocarea şi acordarea bursei speciale de merit a Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Se aprobă acordarea a 30 (treizeci) de burse speciale de merit pentru elevii din unităţile de învăţământ, din care 15 (cincisprezece) pentru elevii cu domiciliul în municipiul Tulcea şi 15 (cincisprezece) pentru elevii cu domiciliul în localităţile din judeţul Tulcea, în cuantum de 400 lei lunar, pe perioada anului şcolar. În situaţia în care nu se completează numărul de burse, se organizează o nouă selecţie, în termen de 30 (treizeci) zile de la încheierea primei selecţii.”
 
Art. 2. Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ şi Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Evidenţă Funcţii Publice.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :