Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 19247/12.12.2019 al Președintelui Consiliului Judeţean Tulcea;
- Raportul de specialitate nr. 19270/12.12.2019 al Serviciului  Resurse Umane, Salarizare, Evidenţă Funcţii Publice și al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ;
- prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare şi ale art. 15, lit. a) și c) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrataiv, cu completările ulterioare,
 
h o t ă r ă ş t e:
 

Art. 1 Se aprobă, începând cu 1 ianuarie 2020, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2 Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 13/28.01.2016, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.
 
Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Instituției Prefectului - Județul Tulcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, Serviciului  Resurse Umane, Salarizare, Evidenţă Funcţii Publice și Direcţiei Economice Buget Finanţe și Administrativ.
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.
 

 


Anexe :
anexe.rar