Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19267 din 12.12.2019 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea şi Raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală nr. 19275  din 12.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7 din 29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Văzând adresa nr. 3206291/09.12.2019 a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mareșal Alexandru Averescu” Tulcea,  înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr. 19011/10.12.2019;
În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 și art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002 precum și ale art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

În temeiul art. 182,alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

 

h o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1 Se validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea domnul colonel Bordei Ion, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mareșal Alexandru Averescu” Tulcea, în locul domnului colonel Nicolau Florian.

Art. 2 Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre, Instituției Prefectului - Județului Tulcea, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului  Tulcea, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mareșal Alexandru Averescu” Tulcea, domnului colonel Bordei Ion și domnului colonel Nicolau Florian.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.


Anexe :