Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

​Consiliul Judeţean Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2019, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19545/17.12.2019, prin care se propune aprobarea proiectului ,,Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I - Zona Liberă” - SMIS 135336 și a cheltuielilor legate de proiect și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, al Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina înregistrat cu nr. 19550/17.12.2019;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Tulcea;

Văzând prevederile Ghidului solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale (Obiectivele specifice 1.3 şi 2.4 din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020);

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art.182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă proiectul ,,Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I - Zona Liberă”- SMIS 135336 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa Prioritară 2, Obiectiv Specific 2.4, Apel: POIM/643/2/4/Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi/4/Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi;

Art. 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I - Zona Liberă”- SMIS 135336, în cuantum de 91.600.399,92 lei (inclusiv TVA), din care:
- Cheltuielile eligibile, în valoare totală de 77.071.127,90 lei, vor fi acoperite astfel:
a) suma de 65.510.458,71 lei, reprezintă finanțare din fonduri externe nerambursabile;
b) suma de 10.019.246,63 lei, reprezentă finanțare publică de la bugetul de stat;
c) suma de 1.541.422,56 lei, reprezintă contribuție proprie ce se va finanța din bugetul UAT Județul Tulcea.
- Cheltuielile neeligibile, în valoare de 14.529.272,02 lei, reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile, vor fi acoperite din bugetul R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, din subvenții de la bugetul propriu al Județului Tulcea. 
(2) Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina își va exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și are obligația de a restitui la bugetul propriu al Județului Tulcea sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă și recuperată.

Art. 3.  Serviciul Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre, Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Direcţiei Investiţii, Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor, Direcţiei Economice Buget Finanţe şi Administrativ și R.A. Administratia Zonei Libere Sulina.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 20 decembrie 2019, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abţineri”, - voturi „împotrivă”, din totalul celor 28 consilieri județeni prezenți.Anexe :