Monitorul Local

 
Descriere
Acte normativeActe normative

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 52/2003, privind transparența decizionala în administrația publică, republicată;

4. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea   nr. 161/2003 privind unele măsuri      pentru asigurarea transparenţei în    exercitarea demnităţilor publice, a    funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 83/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;

8. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018  pentru  aprobarea  Codului  controlului  intern/managerial  al entităților publice;​

Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor Consiliului Județean TulceaStructura organizatorică, atribuţiile departamentelor Consiliului Județean Tulcea
Numele şi prenumele persoanelor din  conducerea Consiliului Județean Tulcea şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publiceNumele şi prenumele persoanelor din  conducerea Consiliului Județean Tulcea şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
Coordonatele de contact ale Consiliului Județean TulceaCoordonatele de contact ale Consiliului Județean Tulcea
AudienţeAudienţe

                    luni, între  orele:  1300 – 1500

- Vicepreşedinte: Victor Tarhon

                    marţi,  între  orele: 1000 – 1200

- Vicepreşedinte: Mihai Huleni 

                     miercuri, între  orele:   1000 – 1200

-Secretarul general al judeţului: Mihai Marius Cristi:

                     joi, între  orele:  1000 – 1200

-Arhitect șef: Ionescu Preotu Cristian

                   Vineri, între  orele:   1300 – 1400
Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabilSursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
Programele şi strategiile propriiProgramele şi strategiile proprii
Lista cuprinzând documentele de interes publicLista cuprinzând documentele de interes public

Lista cuprinzând documentele de interes public


 

Actele normative ce reglementează organizarea și funcţionare a instituţiei;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Județean Tulcea;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea;

Componenţa Consiliului Judeţean Tulcea şi a comisiilor de

specialitate;

Coordonatele de contact ale instituţiei publice, adresa, număr de telefon, de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Judeţean Tulcea;

Programul de audienţe al conducerii Consiliului Judeţean

Tulcea;

Programul de audienţe al consilierilor județeni;

Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea;

Raportul anual cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Județean Tulcea;

Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii judeţeni;

Hotărârile Consiliului Judeţean Tulcea;

Dispoziţiile cu caracter normativ ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea;

 

Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003;

Raportul privind soluţionarea petiţiilor;

Lista certificatelor de urbanism;

Autorizațiile de construire eliberate de Consiliul Județean Tulcea;

Avize ale Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism;

Programul anual al achizițiilor publice;

Contractele de achiziţii publice;

Bugetul propriu al Judeţului Tulcea;

Bilanţul contabil la încheierea exerciţiului financiar;

Lista proiectelor înaintate/aprobate în cadrul programelor de finanţare internă şi externă;

Lista lucrărilor publice la nivelul Judeţului Tulcea;

Programele şi strategiile adoptate de Consiliul Judeţean Tulcea;

Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale Consiliului Judeţean Tulcea cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi din străinătate;

Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni;

Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate;

Acorduri de Parteneriat;

Anunțuri privind concursurile organizate de Consiliul județean Tulcea.

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legiiLista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

​Lista cuprinzândcategoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii


Documente privind activitatea Consiliului Județean Tulcea în organismele europene

Documente rezultate în urma organizării unor evenimente în Județul Tulcea, cu invitarea partenerilor externi ai Consiliului Judeţean Tulcea (conferințe, seminarii) și a participării instituției la  târgurile interne și externe, ce au drept scop promovarea județului Tulcea

Planuri anuale de audit intern

Rapoarte de audit intern privind activitățile auditate

Studii, propuneri și alte lucrări referitoare la structura organizatorică a Consiliului județean și ale unităților din subordine

Registrul de evidență a funcționarilor publici

Procese verbale, publicații, tematici și alte lucrări ale comisiilor de încadrare și promovare

Dosare privind societăți comerciale și regii autonome înființate prin hotărârea Consiliului județean, servicii publice

Dosarele  profesionale ale funcționarilor publici și dosarele personale ale personalului contractual al Consiliului județean

Documentație privind Sistemul de Management al  Calității

Registrul declarațiilor de avere pentru personalul consiliului județean

Registrul declarațiilor de interese - personalul consiliului județean

Declarațiile de avere ale personalului consiliului județean

Declarațiile de interese ale personalului consiliului județean

Tematici și instrucțiuni proprii de securitate a muncii, evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională/loc de muncă, fișă măsuri, plan prevenire și protecție, fișă de instruire individuală

Dosare privind litigii, contencios administrativ, civil, comercial, de muncă

Registre de evidență a cauzelor de la instanțele judecătorești

Programul anual al achizițiilor publice

Dosarul achiziției publice

Oferte depuse în cadrul procedurilor de achiziție publică

Dosarele contractelor de concesiune

Documentații pentru licitațiile publice pentru concesiuni

Documente privind domeniul public și privat al județului

Referate, avize și alte documentații privind sistemul informatic al Consiliului Județean

Lucrări referitoare la perfecționarea pregătirii profesionale a personalului serviciilor publice ale Consiliului Județean

Registrul de intrare-ieșire a corespondenței de la registratura generală a Consiliului județean și indexul numeric al documentelor

Avize privind respectarea HG1516/2008

Certificate de urbanism

Autorizații de construire/desființare

Avize pentru certificate de urbanism

Avize pentru autorizații de construire

Plan de amenajarea teritoriului județean

Planuri zonale de amenajarea teritoriului care sunt de interes județean

Corespondență monumente istorice

Documentații de urbanism

Documentatii concursuri de solutii

Avize pentru documentații de urbanism

Avize planuri de amenajarea teritoriului

Controlul disciplinei în construcții (acte de sancționare)

Situații privind echiparea tehnico – edilitară a județului

Studii privind amenajarea teritoriului

Situații financiare actualizare PUG- ri

Situații HG834/1991

Răspunsuri petiții

Puncte de vedere privind protecția mediului asupra investițiilor din teritoriul administrativ al județului

Documentații achiziții publice

Licențe de traseu. Dosare individuale pe fiecare operator de transport pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Contracte de gestiune delegată

Atribuire electronică a traseelor județene de transport rutier public de persoane prin curse regulate 

Caiete de sarcini ale traseelor județene de transport rutier public de persoane prin curse regulate

Autorizația Autorității Județene de Autorizare Transport Public

Rapoarte de control

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor

Bugetul propriu, bugetul instituțiilor autofinanțate parțial și integral, bugetul din credite interne, bugetul din fondul de rulment, bugetul din fonduri externe nerambursabile, aprobate prin legea bugetară anuală, rectificări, operațiuni de virări credite bugetare

Situațiile bugetelor aprobate centralizate, transmise la

Administrația județeană Finanțelor Publice Tulcea

Documentele privind finanțările nerambursabile pentru susținerea cultelor (documentație licitație, rapoarte comisie evaluare, contracte de finanțare, corespondență

Angajamente legale și bugetare individuale și globale

Dări de seamă contabile anuale proprii, ale instituțiilor din subordine și centralizate

Rapoarte, note, informări operative cu privire la realizarea  indicatorilor economico-financiari în domeniul veniturilor

Documente privind evidența fiscală pe categorii de venituri

Evidența fiscală privind realizarea veniturilor din contractele de concesiune/închiriere/mandat

Analize, note de fundamentare, referate, hotărâri privind taxele si tarifele reprezentând venituri proprii ale Consiliului Judeţean Tulcea

Evidența privind acordarea de facilități persoanelor care  domiciliază pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" conform OG nr. 27/1996

Documente justificative privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I - VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore

Documente justificative privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli

Burse de merit

Propuneri proiecte (anexa Cerere Finanțare, Studiu Fezabilitate, Documente Avizare Lucrări Intervenții)

Proiecte implementate, cereri de finanțare (contracte, Cerere Rambursare Cheltuieli, Cerere Pre-finanțare, notificări, rapoarte)

Rapoarte, studii, note, sinteze, informări operative privind realizarea investițiilor publice

Documentații de execuție lucrări publice

Documentații de proiectare lucrări publice

Utilaje și dotări independente - investiții

Documentații privind licitații de execuție lucrări publice

Cărți tehnice ale investițiilor proprii

Documentații privind licitații de proiectare lucrări publice

Documentații privind licitații de achiziție de bunuri  și servicii

Documente Comisia de avizare lucrări publice și locuințe sociale

Documente privind intervenții asupra clădirilor avariate din seisme și alte calamități

Procese verbale  recepție de drumuri și poduri

Avize pentru reclame și diverse lucrări în zona drumului

Protocoale de predare - primire pentru: drumuri județene, drumuri comunale și clădiri

Procese verbale de vecinătate

Sistematizare, clasare - reclasare drumuri județene

Viabilitate drumuri și poduri

Recensământ circulație

Oferte privind execuție lucrări reparații drumuri

Situații de lucrări pe timp de iarnă – vară

Situații realizări întrețineri drumuri

Documente privind proiectul de gestionarea deșeurilor în județul Tulcea – Master  Plan, Studiu de fezabilitate, Aplicația de finanțare, ADI

Documente privind infrastructura Sistemului de Managementul Integrat al Deșeurilor în județul Tulcea

Planuri strategice privind activitățile de promovare turistică, de comunicare, de dezvoltare a turismului durabil

Documente rezultate în urma campaniilor de promovare

Rapoarte, situații, registre, și alte acte legate de consumul de combustibil

Instrucțiuni, regulamente, norme metodologice, circulare și alte acte cu caracter normativ emise de autoritățile centrale și locale

Adrese, comunicări, referate, proiecte de hotărâri de Guvern, documente trimise organelor centrale

Hotărâri, note de fundamentare și rapoarte ale Consiliului Județean Tulcea

Dispozițiile emise de președintele Consiliului Județean Tulcea

Registrul de declarații și interese ale consilierilor județeni

Declarații de avere, declarații de interese, declarații privind starea de incompatibilitate ale consilierilor județeni

 Registrul de evidență a sesizărilor, cererilor, scrisorilor cetățenilor

Registrul de evidență a audiențelor

Registrul de evidență a cererilor de informații publice potrivit Legii nr. 544/2001

Cereri de informații publice potrivit Legii nr. 544/2001

Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

Registrul de intrări-ieșiri și corespondența Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Inventare ale fondurilor și colecțiilor arhivistice la compartimente și depozitul de arhivă

Registre  de evidență a cauzelor de la instanțele judecătorești privind asistența socială

Evidență acte date spre publicare în Monitorul Oficial al județului de către consiliile locale și alte instituții

Lucrări și corespondență privind editarea și comunicarea  Monitorului Oficial al județului Tulcea

Minutele ședințelor Consiliului județean

Procesele verbale de  ședință

Registrul evidență a notificărilor pe Legea nr. 10/2001

Ghid de arhitectura Delta Dunării

Ghid de arhitectură Tulcea

Formular reclamația administrativă

Model pentru panou de identificare a investiţiei​

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitateModalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

​Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţieipublice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţadreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate


Etapele soluționării petițiilor formulate de persoanele care consideră că le-a fost încălcat dreptul privind accesul la informațiile de interes public:

1. Formularea unei reclamații administrative

Termenul în care va fi formulată reclamația:

·         30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice;

Cui va fi adresată reclamația:

·         Conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitata informația;

Ce va conține răspunsul la reclamație:

·         Răspunsul va fi comunicat solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative;

·         În situația în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial precum și  după caz, măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.

2. Formularea unei plângeri la secția de contencios administrativ a tribunalului

·         În situația în care solicitantul nu primește un răspuns satisfăcător sau când nu i se răspunde în termen, poate formula o astfel de plângere la Tribunal;

·         Împotriva hotărârii pronunțate de tribunal cu privire la plângerea formulată, solicitantul poate promova recurs la Curtea de Apel;

Decizia Curții de Apel este definitivă și irevocabilă​