Hotărâri pe anul 2019

Hotararea
privind
  
1/01.2019
privind preluarea ca venit la bugetul local al Județului Tulcea a excedentului înregistrat la data de 31 decembrie 2018 rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli finanţat din venituri proprii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea
detalii aici ...
2/01.2019
privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care va funcţiona în judeţul Tulcea în anul şcolar 2019 - 2020
detalii aici ...
3/01.2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 221/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa III
detalii aici ...
4/01.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
5/01.2019
privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV
detalii aici ...
6/01.2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 197/2017 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea, în calitate de partener,  la depunerea cererii de finanțare a proiectului intitulat „CLEAN RIVER”, precum şi a cofinanțării aferente
detalii aici ...
7/01.2019
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 198/2017 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea, în calitate de aplicant principal, la depunerea cererii de finanțare a proiectului intitulat „Infrastructură transfrontalieră de sănătate”, precum şi a cofinanțării aferente
detalii aici ...
8/01.2019
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției  „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina”
detalii aici ...
9/01.2019
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției  „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi”
detalii aici ...
10/01.2019
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
11/02.2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
12/02.2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 204/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II
detalii aici ...
13/02.2019
privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV
detalii aici ...
14/02.2019
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
15/02.2019
privind modificarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 94/2018
detalii aici ...
16/02.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 10/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital Boli Contagioase Tulcea”
detalii aici ...
17/02.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 11/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea”
detalii aici ...
18/02.2019
privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr.18  şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Construire Sala Polivalenta – str. Isaccei, nr.18, localitatea Tulcea, judetul Tulcea”
detalii aici ...
19/02.2019
privind retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina” asupra imobilelor aferente infrastructurii portuare
aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea
detalii aici ...
20/02.2019
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea,
cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
21/03.2019
pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi economice – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire Sală Polivalentă - str. Isaccei, nr. 18, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea”
detalii aici ...
22/03.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”
detalii aici ...
23/03.2019
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
24/03.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 114/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecție  DN 22 D – Turcoaia, km2+445”
detalii aici ...
25/03.2019
privind darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a unor imobile aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea
detalii aici ...
26/03.2019
pentru aprobarea repartizării sumelor alocate din cota de 17,5% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2019
detalii aici ...
27/03.2019
pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2019 şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2019, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2020- 2022
detalii aici ...
28/03.2019
pentru modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 129/2017
detalii aici ...
29/03.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
30/03.2019
privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa V
detalii aici ...
31/03.2019
privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea
detalii aici ...
32/03.2019
privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea și darea acestor imobile în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea
detalii aici ...
33/03.2019
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea,
cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
34/03.2019
privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 185/2018, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
35/04.2019
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Nectarie” Tulcea, pe anul 2019
detalii aici ...
36/04.2019
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea,
pe anul 2019
detalii aici ...
37/04.2019
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2019
detalii aici ...
38/04.2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2019
detalii aici ...
39/04.2019
privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2019
detalii aici ...
40/04.2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2019
detalii aici ...
41/04.2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2019
detalii aici ...
42/04.2019
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judetean Tulcea, pe anul 2019
detalii aici ...
43/04.2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2019
detalii aici ...
44/04.2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
45/04.2019
privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa V
detalii aici ...
46/04.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
47/04.2019
privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VI
detalii aici ...
48/04.2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea
detalii aici ...
49/04.2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din instituțiile subordonate  Consiliului Județean Tulcea
detalii aici ...
50/04.2019
privind modificarea statului de funcții al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
51/04.2019
privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea
detalii aici ...
52/04.2019
privind realizarea Albumului etnologic al județului Tulcea
detalii aici ...
53/04.2019
privind modificarea și completarea Înțelegerii de  Cooperare
dintre Judeţul Tulcea din România şi  Raionul Cahul din Republica Moldova
detalii aici ...
54/04.2019
privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL ”DELTA DUNĂRII” TULCEA - SIGURANȚA ȘI CREȘTEREA SIGURANȚEI PASAGERILOR PE AEROPORTUL „DELTA DUNĂRII” TULCEA” – cod SMIS 127704
detalii aici ...
55/04.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
56/04.2019
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
57/04.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 114/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersectie  DN 22 D – Turcoaia, km 2+445”, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
58/04.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 186/2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou”
detalii aici ...
59/04.2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019
detalii aici ...
60/04.2019
privind aprobarea proiectului „Modernizarea Portului Tulcea - de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800" - SMIS 129636  și a cheltuielilor legate de proiect
detalii aici ...
61/04.2019
privind constituirea comisiei de negociere a preţului de cumpărare a unor imobile aflate în proprietatea S.C. TULCO S.A. Tulcea
detalii aici ...
62/04.2019
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare
detalii aici ...
63/05.2019
privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2018, ale Judeţului Tulcea
detalii aici ...
64/05.2019
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la trimestrul I 2019
detalii aici ...
65/05.2019
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2019
detalii aici ...
66/05.2019
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2019
detalii aici ...
67/05.2019
privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2019
detalii aici ...
68/05.2019
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
69/05.2019
privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VI
detalii aici ...
70/05.2019
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
71/05.2019
privind participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”  pe anul 2019
detalii aici ...
72/05.2019
privind acordarea de stimulente financiare lunare pentru unele categorii de personal medical şi de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Tulcea
detalii aici ...
73/05.2019
privind  aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și Societatea Română de Televiziune, prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj în vederea organizării în comun a evenimentului ,,Caravana ROMÂNIA CONTINUĂ - PROIECTUL DUNĂREA”
detalii aici ...
74/05.2019
privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea în vederea implementării proiectului „Puncte de prim ajutor în școli din mediul rural”
detalii aici ...
75/05.2019
privind stabilirea cotizației anuale a Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării
detalii aici ...
76/05.2019
pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale
Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 174/2017, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
77/05.2019
privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 185/2018, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
78/05.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
79/05.2019
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
80/05.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 114/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersectie  DN 22 D – Turcoaia, km 2+445”, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
81/06.2019
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
82/06.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 115/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici
şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare podet pe DJ 222 L, Intersectie  DN 22 D –
Carcaliu, km 1+732”
detalii aici ...
83/06.2019
 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 49/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea”
detalii aici ...
84/06.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 183/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Modernizare și extindere Școală Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea”
detalii aici ...
85/06.2019
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2019
detalii aici ...
86/06.2019
privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019
detalii aici ...
87/06.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 71/31.05.2019 privind  participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la  „Programul  de  stimulare  a  înnoirii  Parcului  auto  naţional”  pe  anul  2019
detalii aici ...
88/06.2019
privind participarea Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea la „Programul de stimulare a  înnoirii Parcului auto naţional” pe  anul  2019
detalii aici ...
89/06.2019
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2019, pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi social/culturale”
detalii aici ...
90/06.2019
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Tulcea,  pe anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Tulcea
detalii aici ...
91/06.2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea
detalii aici ...
92/06.2019
pentru actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 62/27.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
93/06.2019
privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu,  reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Dorobanţu
detalii aici ...
94/06.2019
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înființarea a doua case de tip familial și a unui Centru de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie, Tulcea”
detalii aici ...
95/06.2019
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înfiintarea a două casuțe de tip familial în Isaccea”
detalii aici ...
96/06.2019
pentru actualizarea componenţei Grupului de lucru cu rol consultativ în derularea procedurilor privind reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Tulcea (PATJ)
aprobată prin  Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 52/7 /30 septembrie 2016
detalii aici ...
97/06.2019
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr.160/2013 privind achiziționarea de servicii juridice de asistență si reprezentare
detalii aici ...
98/07.2019
privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea de către domnul Sorin Horobeț
detalii aici ...