Hotărâri pe anul 2018

Hotararea
privind
  
1/01.2018
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Smârdan cu 3 locuințe protejate”
detalii aici ...
2/01.2018
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Servicii sociale integrate prin  dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi și crearea centrului de zi Babadag cu 3 locuințe protejate”
detalii aici ...
3/01.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Servicii sociale integrate prin  dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi și crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinţe protejate”
detalii aici ...
4/01.2018
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Creşterea eficienţei energetice a Centrului de Îngrijire şi Asistență Socială din oraşul Babadag, judeţul Tulcea, strada Heracleea, nr. 47, județul Tulcea”
detalii aici ...
5/01.2018
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea eficienţei energetice a Complexului de servicii sociale cu funcțiuni multiple „Dumbrava” din orașul Babadag, județul Tulcea, strada Heracleea nr. 49, Județul Tulcea”
detalii aici ...
6/01.2018
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Creşterea eficienţei energetice a Centrului de servicii sociale pentru copilul aflat în dificultate din comuna Mahmudia, judeţul Tulcea, strada Dunării, nr. 50, județul Tulcea”
detalii aici ...
7/01.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea,  Județul Tulcea, strada Mircea-Vodă nr. 57C, Județul Tulcea”
detalii aici ...
8/01.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital Boli Contagioase Tulcea”
detalii aici ...
9/01.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital TBC Tulcea”
detalii aici ...
10/01.2018
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital Boli Contagioase Tulcea”
detalii aici ...
11/01.2018
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea”
detalii aici ...
12/01.2018
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anilor precedenţi pentru acoperirea deficitului Secțiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2017
detalii aici ...
13/01.2018
privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care va funcţiona în judeţul Tulcea în anul şcolar 2018 - 2019
detalii aici ...
14/01.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 113/2017 pentru aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea
detalii aici ...
15/01.2018
privind încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Tulcea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Tulcea şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Tulcea pentru implementarea Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016
detalii aici ...
16/01.2018
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în  Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Nectarie” Tulcea
detalii aici ...
17/01.2018
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea
detalii aici ...
18/01.2018
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din instituțiile subordonate  Consiliului Județean Tulcea
detalii aici ...
19/01.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr.  52/2017 privind  numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
20/01.2018
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea,
cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
21/01.2018
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 134/2017 privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unui imobil transmis în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
22/01.2018
pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2018, precum și pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2019- 2021
detalii aici ...
23/02.2018
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
24/02.2018
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
25/02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
26/02.2018
privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
27/02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
28/02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
29/02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
30/02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2018
detalii aici ...
31/02.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 63/2014 privind aprobarea resurselor necesare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare aferente investiţiei „Construire locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, specialişti din domeniul sănătăţii”, situat in municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, scara A, B, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
32/02.2018
privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova
detalii aici ...
33/02.2018
privind stabilirea cotizației Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către Asociația „Grup local pentru pescărie durabilă în Delta Dunării“
detalii aici ...
34/02.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Mahmudia – Beştepe – Nufăru – Malcoci – Bididia – Tulcea
detalii aici ...
35/02.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Isaccea – Niculiţel – Tulcea
detalii aici ...
36/02.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Niculiţel - Tulcea
detalii aici ...
37/02.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
38/02.2018
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 22/2018 pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Judetean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2018, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2019- 2021
detalii aici ...
39/02.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 48/2017 privind aprobarea asocierii județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea cu orașul Babadag prin Consiliul Local Babadag, în vederea realizării obiectivului de investiţii
„Modernizare Complex Agroalimentar, str. Geamiei nr. 9, oraș Babadag, județul Tulcea”
detalii aici ...
40/02.2018
privind aprobarea Studiul de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării”  Tulcea”
detalii aici ...
41/02.2018
privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Pardina
detalii aici ...
42/02.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Tulcea - Cataloi
detalii aici ...
43/02.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Tulcea - Mineri
detalii aici ...
44/03.2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
45/03.2018
privind participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la „Programul de  stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”  pe anul 2018
detalii aici ...
46/03.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgența Tulcea”
detalii aici ...
47/03.2018
privind aprobarea proiectului „Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul Județean de Urgență Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect
detalii aici ...
48/03.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare spatiu pentru instalare RMN Spitalul Județean de Urgența Tulcea”
detalii aici ...
49/03.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere Școala Gimnazială Specială  nr. 14 Tulcea”
detalii aici ...
50/03.2018
privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de colectare si transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Macin si din Delta Dunării si lungul curier pana la Stația de tratare mecano-biologica sau depozitul de la Mihai Bravu de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea
detalii aici ...
51/03.2018
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Rotorul SRL Măcin pe traseul Luncaviţa - Măcin
detalii aici ...
52/03.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Rotorul SRL Măcin pe traseul Greci - Măcin
detalii aici ...
53/03.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Valmar Autotrans SRL Tulcea pe traseul Niculiţel - Tulcea
detalii aici ...
54/03.2018
privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
55/03.2018
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 13/28.01.2016, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
56/03.2018
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea
detalii aici ...
57/03.2018
privind modificarea statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 9/30.01.2015,
cu modificările ulterioare
detalii aici ...
58/03.2018
privind solicitarea transmiterii bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea” din domeniul public al Municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu,  în domeniul public al Judeţului Tulcea
detalii aici ...
59/03.2018
privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor și în repartizarea locuinţelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății
detalii aici ...
60/04.2018
privind constatarea încetării de drept a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, al domnului Luchici George, ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier judeţean
detalii aici ...
61/04.2018
privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Rădulescu Claudia - Veronica
detalii aici ...
62/04.2018
privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea
detalii aici ...
63/04.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
64/04.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
65/04.2018
pentru modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.18/7/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare si funcționare ale  serviciilor sociale aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Tulcea, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
66/04.2018
privind aprobarea Înțelegerii de  Cooperare  dintre Judeţul Tulcea din România şi Raionul Soroca din Republica Moldova
detalii aici ...
67/04.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 178/15.12.2014 privind aprobarea realizării obiectivului de invesțtii „MODERNIZARE SECTIA DE PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TULCEA”, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
68/04.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Unicat Conf  SRL Tulcea pe traseul
Babadag – Mihail Kogălniceanu – Cataloi – Vard Tulcea
detalii aici ...
69/04.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Unicat Conf  SRL Tulcea pe traseul Valea Nucarilor – Agighiol – Vard Tulcea
detalii aici ...
70/04.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Unicat Conf  SRL Tulcea pe traseul
Isaccea – Niculiţel – Somova – Mineri - Vard Tulcea
detalii aici ...
71/04.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Unicat Conf  SRL Tulcea pe traseul
Isaccea – Niculiţel – Somova – Mineri - Tulcea
detalii aici ...
72/04.2018
privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
73/04.2018
pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 131/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
74/04.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Aleto Touring Car SRL Mineri pe traseul Somova – Mineri – Vard Tulcea
detalii aici ...
75/05.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016 pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Județean Tulcea, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
76/05.2018
privind modificarea și completarea componenței Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și turism
detalii aici ...
77/05.2018
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
78/05.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Regiei  Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
79/05.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Institutului de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
80/05.2018
privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2017, ale Judeţului Tulcea
detalii aici ...
81/05.2018
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la trimestrul I 2018
detalii aici ...
82/05.2018
privind aprobarea listei fructelor ce pot fi distribuite preșcolarilor din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, din Județul Tulcea, în anul școlar 2018- 2019, precum și a măsurilor educative aferente
detalii aici ...
83/05.2018
pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții  și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției  ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Tulcea - Chilia Veche”
detalii aici ...
84/05.2018
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Consolidare ravena DJ222C, km. 28+730”
detalii aici ...
85/05.2018
privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect
detalii aici ...
86/05.2018
privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea – Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect
detalii aici ...
87/05.2018
privind aprobarea Înțelegerii de  Cooperare  dintre Judeţul Tulcea din România şi Departamentul Aveyron din Republica Franceză
detalii aici ...
88/05.2018
privind aprobarea Înțelegerii de  Cooperare  dintre Judeţul Tulcea din România şi Raionul Mozyr din Republica Belarus
detalii aici ...
89/05.2018
privind restituirea către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Macin a bunului imobil – teren, preluat în administrarea Consiliului Județean Tulcea în vederea închiderii depozitului de deșeuri urban neconform Macin, prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”
detalii aici ...
90/05.2018
privind restituirea către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Isaccea a bunului imobil – teren, preluat în administrarea Consiliului Județean Tulcea în vederea închiderii depozitului de deșeuri urban neconform Isaccea, prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Tulcea”
detalii aici ...
91/05.2018
privind modificarea statului de funcții al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 12 din 30.01.2015, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
92/05.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Modern Agency  SRL Tulcea pe traseul Nicolae Bălcescu – Tulcea (SC Miadmar HDP SRL Tulcea)
detalii aici ...
93/05.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency  SRL Tulcea pe traseul Sarichioi – Tulcea (SC Miadmar HDP SRL Tulcea)
detalii aici ...
94/05.2018
pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
detalii aici ...
95/05.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 16/7/29.07.2016 privind desemnarea consilierilor județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
96/05.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr.17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
97/05.2018
privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
98/06.2018
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
99/06.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
100/06.2018
privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea prin Consiliul Judetean Tulcea, în calitate de partener,  la depunerea cererii de finanțare a proiectului intitulat ”CHIPS”, precum și a cofinanțării aferente
detalii aici ...
101/06.2018
privind aprobarea proiectului ,,Facilități de acostare pentru nave mici și ambarcațiuni în municipiul Tulcea - zona faleza”
detalii aici ...
102/06.2018
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea,pe anul 2018
detalii aici ...
103/06.2018
privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
104/06.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
105/06.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
106/06.2018
privind participarea judeţului Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării
detalii aici ...
107/06.2018
pentru actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea aprobata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 62/27.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
108/06.2018
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea
detalii aici ...
109/06.2018
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.13/28.01.2016, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
110/06.2018
privind aprobarea organigramei și a statelor de funcţii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea
detalii aici ...
111/06.2018
pentru modificarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 174/31.10.2017
detalii aici ...
112/06.2018
privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea nr. 215 din 29 decembrie 2017
detalii aici ...
113/06.2018
privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Orașului Isaccea și din administrarea Consiliului Local al Orașului Isaccea, în domeniul public al Judeţului Tulcea
detalii aici ...
114/06.2018
privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al Judeţului Tulcea şi din administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în domeniul public al Comunei Murighiol și în administrarea Consiliului Local al Comunei Murighiol
detalii aici ...
115/06.2018
privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a bunului imobil „Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea”, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și pentru darea acestuia în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”
detalii aici ...
116/06.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 90/2009 privind aprobarea documentaţiei - cadru pentru  concesionarea terenurilor piscicole şi agricole din Delta Dunării care aparţin domeniului public al judeţului Tulcea,
cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
117/06.2018
privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafața de 458,6688 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea
detalii aici ...
118/06.2018
privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafața de 245,3591 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul
localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea
detalii aici ...
119/06.2018
privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafața de 207,7406 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea
detalii aici ...
120/06.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Sabiluc Drive  SRL Tulcea pe traseul
Iazurile – Valea Nucarilor – Agighiol - J.T.Grup SRL Tulcea
(punct de lucru şoseau Agighiol km 8, DJ 222)
detalii aici ...
121/06.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul
Teliţa – Tulcea (S.C. VG Surface Protection SRL)
detalii aici ...
122/06.2018
privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor și în repartizarea locuinţelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății
detalii aici ...
123/07.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
124/07.2018
privind aprobarea criteriilor, a structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale și a actelor justificative necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor și în repartizarea locuinţelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății
detalii aici ...
125/07.2018
privind desemnarea unui administrator provizoriu al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea
detalii aici ...
126/07.2018
privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea
detalii aici ...
127/07.2018
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la trimestrul II 2018
detalii aici ...
128/07.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 29/ 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
129/07.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 214/2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea
detalii aici ...
130/07.2018
privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a bunului imobil ”Teren intravilan”, situat în Orașul Isaccea, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și pentru darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea
detalii aici ...
131/07.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Valmar Autotrans  SRL Tulcea pe traseul
Mahmudia – Vard Tulcea
detalii aici ...
132/08.2018
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului “Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”
detalii aici ...
133/08.2018
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
134/08.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
135/08.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
136/08.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
137/08.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
138/08.2018
privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății și a listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății
detalii aici ...
139/08.2018
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea
detalii aici ...
140/08.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea”
detalii aici ...
141/08.2018
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”
detalii aici ...
142/08.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 113/2017 pentru aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
143/09.2018
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
144/09.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
145/09.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
146/09.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
147/09.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetari Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
148/09.2018
privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2018
detalii aici ...
149/09.2018
privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății
detalii aici ...
150/09.2018
privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății
detalii aici ...
151/09.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții cu elemente de Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare și modernizare infrastructura ambulatoriu Spital Județean de Urgență Tulcea”
detalii aici ...
152/09.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800”
detalii aici ...
153/09.2018
privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu,  reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Grindu
detalii aici ...
154/09.2018
privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
155/09.2018
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Mih Dor Special Car SRL Greci pe traseul Greci – Măcin
detalii aici ...
156/09.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Vlad Trans  SRL Măcin pe traseul Luncaviţa – Măcin
detalii aici ...
157/09.2018
privind avizarea în vederea introducerii în circuitul agricol a terenului în suprafață de 1129,7770 ha, din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în extravilanul localității Crişan, comuna Crișan, județul Tulcea
detalii aici ...
158/09.2018
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului agricol în suprafață de 20,45 ha aflat în proprietatea publică a județului Tulcea, situat în Amenajarea agricolă Carasuhat
detalii aici ...
159/09.2018
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului agricol în suprafață de 135,25 ha aflat în proprietatea publică a județului Tulcea, situat în Amenajarea agricolă Dunavăț-Murighiol
detalii aici ...
160/09.2018
privind aprobarea concesionării, prin licitație publică  a 3 loturi de teren agricol, aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Sireasa
detalii aici ...
161/09.2018
privind aprobarea concesionării  prin licitație publică a 12 loturi de teren agricol, aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Pardina
detalii aici ...
162/10.2018
pentru validarea Dispoziției nr. 332/26.09.2018 privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
163/10.2018
privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
164/10.2018
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 205/2017 privind stabilirea taxelor și tarifelor reprezentând venituri proprii ale Județului Tulcea, instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea și ale Regiei Autonome Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2018
detalii aici ...
165/10.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 1/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Smârdan cu 3 locuințe protejate”
detalii aici ...
166/10.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 3/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Servicii sociale integrate prin  dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi și crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinţe protejate”
detalii aici ...
167/10.2018
privind aprobarea proiectului „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Smardan cu 3 locuinte protejate” și a cheltuielilor legate de proiect
detalii aici ...
168/10.2018
privind aprobarea proiectului „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități si crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinte protejate” și a cheltuielilor legate de proiect
detalii aici ...
169/10.2018
privind aprobarea proiectului „Cresterea eficienței energetice a Centrului de Îngrijire si Asistenta Sociala din orasul Babadag, judetul Tulcea, strada Heracleea nr. 47, judetul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect
detalii aici ...
170/10.2018
privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a Complexului de servicii sociale cu functiuni multiple „Dumbrava” din orasul Babadag, judetul Tulcea, strada Heracleea nr. 49, judetul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect
detalii aici ...
171/10.2018
privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a Caminului pentru persoane varstnice „Sf.Nectarie” din Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, strada Mircea Voda nr. 57C, judetul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect
detalii aici ...
172/10.2018
privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 123543
detalii aici ...
173/10.2018
privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea - Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” - cod SMIS 123542
detalii aici ...
174/10.2018
privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al oraşului Isaccea, asupra unui sector din drumul judeţean DJ229T - tronson intravilan situat în oraşul Isaccea, județul Tulcea, cuprins între  km 0+000 și km 1+990
detalii aici ...
175/10.2018
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
176/10.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
177/10.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
178/10.2018
privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
179/10.2018
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean Tulcea la trimestrul III 2018
detalii aici ...
180/10.2018
privind repartizarea unor sume din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 22/2018 pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Judetean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2018, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2019 - 2021, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
181/10.2018
pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 157/2015 privind aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol și consumului lunar de carburanți pentru autoturismele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea si a instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Tulcea, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
182/10.2018
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2018 - 2019 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea
detalii aici ...
183/10.2018
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Modernizare și extindere Școală Gimnazială Specială nr. 14, Tulcea”
detalii aici ...
184/10.2018
privind aprobarea ajutorului de stat la înfiinţare pentru deschiderea de noi rute aeriene de operare de pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea
detalii aici ...
185/10.2018
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea
detalii aici ...
186/10.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea  nr. 52/2017 privind  numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
187/10.2018
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea, pentru anul școlar 2018 - 2019
detalii aici ...
188/10.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății
detalii aici ...
189/10.2018
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății
detalii aici ...
190/10.2018
privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II
detalii aici ...
191/10.2018
privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Județului Tulcea și din administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea
detalii aici ...
192/10.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Valmar Autotrans SRL Tulcea pe traseul Valea Nucarilor – Agighiol - Vard Tulcea
detalii aici ...
193/10.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
194/11.2018
pentru validarea Dispoziției nr. 360/06.11.2018 privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea și bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
195/11.2018
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
196/11.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
197/11.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
198/11.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
199/11.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
200/11.2018
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
201/11.2018
privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
202/11.2018
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Apelor și Pădurilor, Județul Tulcea - Consiliul Județean Tulcea, Instituția Prefectului - Județul Tulcea și Municipiul Tulcea - Consiliul Local al Municipiului Tulcea
detalii aici ...
203/11.2018
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu modificările şi completarile ulterioare
detalii aici ...
204/11.2018
privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II
detalii aici ...
205/11.2018
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
206/11.2018
privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa III
detalii aici ...
207/11.2018
privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii  2018 – 2019 pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea”
detalii aici ...
208/11.2018
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din ITI la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță”
208/11.2018detalii aici ...
209/11.2018
privind numirea doamnei  Dima Ligia în funcţia de manager la Biblioteca Județeana „Panait Cerna” Tulcea
detalii aici ...
210/11.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Valmar Autotrans  SRL Tulcea pe traseul Iazurile - Valea Nucarilor – Agighiol - Vard Tulcea
detalii aici ...
211/11.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Confort Club  SRL Niculiţel pe traseul Niculiţel - Isaccea
detalii aici ...