Hotărâri pe anul 2018

Hotararea
privind
  
1/01.2018
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Smârdan cu 3 locuințe protejate”
detalii aici ...
2/01.2018
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Servicii sociale integrate prin  dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi și crearea centrului de zi Babadag cu 3 locuințe protejate”
detalii aici ...
3/01.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Servicii sociale integrate prin  dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi și crearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinţe protejate”
detalii aici ...
4/01.2018
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Creşterea eficienţei energetice a Centrului de Îngrijire şi Asistență Socială din oraşul Babadag, judeţul Tulcea, strada Heracleea, nr. 47, județul Tulcea”
detalii aici ...
5/01.2018
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creşterea eficienţei energetice a Complexului de servicii sociale cu funcțiuni multiple „Dumbrava” din orașul Babadag, județul Tulcea, strada Heracleea nr. 49, Județul Tulcea”
detalii aici ...
6/01.2018
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții „Creşterea eficienţei energetice a Centrului de servicii sociale pentru copilul aflat în dificultate din comuna Mahmudia, judeţul Tulcea, strada Dunării, nr. 50, județul Tulcea”
detalii aici ...
7/01.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea,  Județul Tulcea, strada Mircea-Vodă nr. 57C, Județul Tulcea”
detalii aici ...
8/01.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital Boli Contagioase Tulcea”
detalii aici ...
9/01.2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a clădirii Spital TBC Tulcea”
detalii aici ...
10/01.2018
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital Boli Contagioase Tulcea”
detalii aici ...
11/01.2018
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea”
detalii aici ...
12/01.2018
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anilor precedenţi pentru acoperirea deficitului Secțiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2017
detalii aici ...
13/01.2018
privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care va funcţiona în judeţul Tulcea în anul şcolar 2018 - 2019
detalii aici ...
14/01.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 113/2017 pentru aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea
detalii aici ...
15/01.2018
privind încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Tulcea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Tulcea şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Tulcea pentru implementarea Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016
detalii aici ...
16/01.2018
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în  Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Nectarie” Tulcea
detalii aici ...
17/01.2018
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea
detalii aici ...
18/01.2018
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din instituțiile subordonate  Consiliului Județean Tulcea
detalii aici ...
19/01.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr.  52/2017 privind  numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
20/01.2018
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea,
cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
21/01.2018
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 134/2017 privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unui imobil transmis în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
22/01.2018
pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2018, precum și pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2019- 2021
detalii aici ...
23/02.2018
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
24/02.2018
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
25/02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
26/02.2018
privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
27/02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
28/02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
29/02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
30/02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2018
detalii aici ...
31/02.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 63/2014 privind aprobarea resurselor necesare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare aferente investiţiei „Construire locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, specialişti din domeniul sănătăţii”, situat in municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 46A, scara A, B, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
32/02.2018
privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova
detalii aici ...
33/02.2018
privind stabilirea cotizației Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către Asociația „Grup local pentru pescărie durabilă în Delta Dunării“
detalii aici ...
34/02.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Mahmudia – Beştepe – Nufăru – Malcoci – Bididia – Tulcea
detalii aici ...
35/02.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Isaccea – Niculiţel – Tulcea
detalii aici ...
36/02.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Niculiţel - Tulcea
detalii aici ...
37/02.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 23/2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2018
detalii aici ...
38/02.2018
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 22/2018 pentru aprobarea repartizării fondului constituit la dispoziția Consiliului Judetean Tulcea din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale pe anul 2018, precum si pentru estimarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anii 2019- 2021
detalii aici ...
39/02.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 48/2017 privind aprobarea asocierii județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea cu orașul Babadag prin Consiliul Local Babadag, în vederea realizării obiectivului de investiţii
„Modernizare Complex Agroalimentar, str. Geamiei nr. 9, oraș Babadag, județul Tulcea”
detalii aici ...
40/02.2018
privind aprobarea Studiul de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării”  Tulcea”
detalii aici ...
41/02.2018
privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Pardina
detalii aici ...
42/02.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Tulcea - Cataloi
detalii aici ...
43/02.2018
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. Modern Agency SRL Tulcea pe traseul Tulcea - Mineri
detalii aici ...