Hotărâri pe anul 2017

Hotararea
privind
  
1/01.2017
privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Șișcu George
detalii aici ...
2/01.2017
privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Radu Anișoara
detalii aici ...
3/01.2017
privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Bojian Marilena
detalii aici ...
4/01.2017
privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Urse Liliana
detalii aici ...
5/01.2017
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Filip Gabriel – Radu
detalii aici ...
6/01.2017
privind modificarea şi completarea Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi turism
detalii aici ...
7/01.2017
privind modificarea şi completarea Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
detalii aici ...
8/01.2017
privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi pentru acoperirea deficitului Secțiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2016
detalii aici ...
9/01.2017
privind modificarea arondării unităţilor administrativ teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Tulcea
detalii aici ...
10/01.2017
privind aprobarea modificării traseului si lungimii drumului județean DJ222N, Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche, prin incadrarea in categoria funcțională a drumurilor de interes judetean, a drumurilor de interes local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului si Strada Bacului din municipiul Tulcea
detalii aici ...
11/01.2017
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda - Sarichioi”
detalii aici ...
12/01.2017
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Enisala – Babadag – Slava Rusă”
detalii aici ...
13/01.2017
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus”
detalii aici ...
14/01.2017
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus”
detalii aici ...
15/01.2017
pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 80/7/25.11.2016 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în domeniul public al Judeţului Tulcea
detalii aici ...
16/02.2017
privind modificarea şi completarea Comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului
detalii aici ...
17/02.2017
privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 12/30.01.2015, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
18/02.2017
privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 13/28.01.2016,  cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
19/02.2017
privind modificarea statului de funcţii a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea  nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
20/02.2017
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 167/20.12.2013 privind atribuirea licenţelor de traseu pentru transportul rutier public judeţean de persoane realizat prin curse regulate cuprinse în Programul judeţean de transport pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
21/02.2017
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 20/31.01.2014 privind aprobarea tarifelor de transport rutier public de persoane prin curse regulate în judeţul Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
22/02.2017
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Tulcea în Adunarea Generală a „Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării” Tulcea
detalii aici ...
23/02.2017
privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 1/27.01.2010, cuprinzând caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare D.J. 222C, Murighiol - Iazurile – Agighiol, km. 36+332-62+926”, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
24/03.2017
privind aprobarea repartizării sumei reprezentând 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale şi judeţene, pe unităţi administrativ – teritoriale,  pe anul 2017
detalii aici ...
25/03.2017
pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 10/2017 privind aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DJ222N, Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche, prin încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a drumurilor de interes local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului și Strada Bacului din municipiul Tulcea
detalii aici ...
26/03.2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico- economici pentru unele obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
27/03.2017
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
28/03.2017
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Furdui Lucian
detalii aici ...
29/03.2017
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016 pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Tulcea
detalii aici ...
30/03.2017
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Moglan Costel
detalii aici ...
31/03.2017
privind modificarea şi completarea Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, ordine publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
detalii aici ...
32/03.2017
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
33/03.2017
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
34/03.2017
privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
35/03.2017
privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
36/03.2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
37/03.2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
38/03.2017
privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
39/03.2017
privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2017
detalii aici ...
40/03.2017
privind aprobarea Calendarului principalelor evenimente culturale de interes public care se desfășoară pe raza județului Tulcea în anul 2017
detalii aici ...
41/03.2017
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2017, pentru domeniile „Sport” şi „Activităţi culturale/educative”
detalii aici ...
42/03.2017
privind înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea şi darea acestora în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea în vederea implementării Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag
detalii aici ...
43/03.2017
privind înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului şi darea acestora în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea
detalii aici ...
44/03.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.18/7/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor sociale aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea
detalii aici ...
45/03.2017
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”
detalii aici ...
46/03.2017
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea punctului muzeal<<Casa Panaghia>> Babadag”
detalii aici ...
47/03.2017
privind predarea unor obiective de investitii, realizate prin „Programul de îmbunătătire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” către Unitățile Administrativ Teritoriale beneficiare, comuna Beidaud, comuna Mahmudia și comuna Turcoaia
detalii aici ...
48/03.2017
privind aprobarea asocierii județului Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea cu orașul Babadag prin Consiliului Local Babadag, în vederea realizării obiectivului de investiţii
„Modernizare Complex Agroalimentar, str. Geamiei nr. 9, oraș Babadag, județul Tulcea”
detalii aici ...
49/03.2017
privind modificarea  statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.9/30.01.2015, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
50/03.2017
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.13/28.01.2016, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
51/03.2017
pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea  nr. 30/28.02.2014
detalii aici ...
52/03.2017
privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea
detalii aici ...
53/03.2017
privind numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina”
detalii aici ...
54/03.2017
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 80/7/25.11.2016 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în domeniul public al Judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
55/04.2017
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Tarhon Victor
detalii aici ...
56/04.2017
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Moldoveanu Valentin
detalii aici ...
57/04.2017
privind modificarea şi completarea Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, servicii publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
detalii aici ...
58/04.2017
pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea  Consiliului Județean Tulcea nr. 157/2015 privind aprobarea unor limite maxime de cheltuieli pentru acțiuni de protocol și consumului lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Tulcea
detalii aici ...
59/04.2017
privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
60/04.2017
privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Marinov Gabriel Teodosie și reluarea activității în funcția publică de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Tulcea
detalii aici ...
61/04.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 47/28.04.2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna”
detalii aici ...
62/04.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 35/25.03.2016 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna”, cu modificarile ulterioare
detalii aici ...
63/04.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 54 din 12.05.2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor - Nicolae Bălcescu’’
detalii aici ...
64/04.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 55/12.05.2016 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – Nicolae Bălcescu”
detalii aici ...
65/04.2017
privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. VLAD TRANS SRL Măcin, S.C. SAN TRANS SRL Turcoaia, S.C. UNICAT CONF SRL Tulcea, S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea, S.C. ALETO TOURING CAR SRL Mineri şi S.C. VALMAR AUTOTRANS SRL Tulcea
detalii aici ...
66/04.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 15/7/29 iulie 2016 privind desemnarea consilierilor județeni în cadrul Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
67/04.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 16/7/29.07.2016 privind desemnarea consilierilor județeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea
detalii aici ...
68/04.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr.17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
69/04.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 32/31 martie 2017 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
70/04.2017
privind înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea şi darea acestora în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea în vederea implementării Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag
detalii aici ...
71/05.2017
pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții „Modernizare poduri, podețe pe DJ222G, Dăeni - Făgărașu Nou, pe tronsonul  km. 12+000-km. 16+502”
detalii aici ...
72/05.2017
pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții „Modernizare podeț pe DJ222L, intersecție DN22D - Carcaliu, Km.1+732”
detalii aici ...
73/05.2017
pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții „Modernizare pod pe DJ 222 H, intersecție DN22D – Turcoaia, km.2+445”
detalii aici ...
74/05.2017
pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții „Modernizare podeț pe  DJ 222F, limita județ Constanța-Dăeni-Ostrov-Peceneaga-Traian, km. 39+964”
detalii aici ...
75/05.2017
pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”
detalii aici ...
76/05.2017
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
77/05.2017
privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
78/05.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 17/7/29.07.2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
79/05.2017
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/19.12.2012  privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
80/05.2017
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. VALMAR  AUTOTRANS SRL Tulcea
detalii aici ...
81/05.2017
privind aprobarea Înțelegerii de  Cooperare  dintre Judeţul Tulcea din România şi Departamentul Aveyron din Republica Franceză
detalii aici ...
82/05.2017
privind aprobarea Înțelegerii de  Cooperare  dintre Judeţul Tulcea din România şi Orașul Izmail din Ucraina
detalii aici ...
83/05.2017
privind aprobarea contului anual de execuţie şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2016, ale Judeţului Tulcea
detalii aici ...
84/05.2017
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 88/7/21.12.2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor reprezentând venituri proprii ale Judeţului Tulcea, instituţiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea şi ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2017
detalii aici ...
85/05.2017
pentru actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea aprobata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 62/27.05.2016
detalii aici ...
86/05.2017
privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale -  Județul Tulcea, în calitate de aplicant principal al proiectului ,,TraveLDE – cultură, turism și sport în Bazinul Mării Negre”
detalii aici ...
87/05.2017
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Bază de turism sportiv Tulcea în incinta Centrului de informare Europa”
detalii aici ...
88/05.2017
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
89/05.2017
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii din centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pentru anul 2017
detalii aici ...
90/05.2017
privind stabilirea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Nectarie Tulcea
detalii aici ...
91/05.2017
pentru modificarea Hotarârii Consiliului Județean Tulcea nr. 19/7/29.07.2016 privind aprobarea Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Tulcea
detalii aici ...
92/05.2017
privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie  pentru  doi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea
detalii aici ...
93/05.2017
privind modificarea organigramei  și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobate prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările  și completările ulterioare ulterioare
detalii aici ...
94/05.2017
privind desemnarea unor administratori provizorii ai Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea
detalii aici ...
95/06.2017
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
96/06.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
97/06.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
98/06.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
99/06.2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus’’
detalii aici ...
100/06.2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă’’
detalii aici ...
101/06.2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda - Sarichioi’’
detalii aici ...
102/06.2017
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Tulcea, în administrarea Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea
detalii aici ...
103/06.2017
privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, în domeniul public al judeţului Tulcea
detalii aici ...
104/06.2017
privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
105/07.2017
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
106/07.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
107/07.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
108/07.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
109/07.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea
detalii aici ...
110/07.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație,, din instituțiile subordonate Consiliului Județean Tulcea
detalii aici ...
111/07.2017
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Tulcea, pe anul 2017, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfasoară activitatea în județul Tulcea
detalii aici ...
112/07.2017
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către S.C. VALMAR AUTOTRANS SRL Tulcea
detalii aici ...
113/07.2017
pentru aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Tulcea
detalii aici ...
114/07.2017
pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici si a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții „Modernizare pod pe DJ 222 H, intersecție DN22D – Turcoaia, km.2+445”
detalii aici ...
115/07.2017
pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și  a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții “Modernizare podeț pe DJ222L, intersecție DN22D - Carcaliu, Km.1+732”
detalii aici ...
116/07.2017
pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici si  a sumei reprezentând cofinantarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții “Modernizare podeț pe  DJ 222F, limita județ Constanța - Dăeni – Ostrov – Peceneaga - Traian, km. 39+964”
detalii aici ...
117/07.2017
pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi  a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al Judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limita judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”
detalii aici ...
118/07.2017
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”
detalii aici ...
119/07.2017
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea punctului muzeal<<Casa Panaghia>> Babadag”
detalii aici ...
120/07.2017
pentru aprobarea modificării anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 39/ 31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2017
detalii aici ...
121/08.2017
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 11/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda - Sarichioi ”
detalii aici ...
122/08.2017
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Marinescu Liliana
detalii aici ...
123/08.2017
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 1/7/24.06.2016 pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
124/08.2017
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Radu Ciprian - Daniel
detalii aici ...
125/08.2017
privind modificarea şi completarea Comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului
detalii aici ...
126/08.2017
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
127/08.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
128/08.2017
privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
129/08.2017
privind înființarea și aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Tulcea
detalii aici ...
130/08.2017
privind modificarea statului de funcţii al Institutului de Cercetări Eco – Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea  nr. 9/30.01.2015, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
131/08.2017
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Aeroportul „ Delta Dunării” Tulcea
detalii aici ...
132/08.2017
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. MIH – DOR SPECIAL CAR SRL Greci şi S.C. VALMAR AUTOTRANS SRL Tulcea
detalii aici ...
133/08.2017
privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unor imobile transmise în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Legea nr. 176/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
134/08.2017
privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unui imobil transmis în domeniul public al Judeţului Tulcea prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2017 şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
135/08.2017
privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a exercita atribuțiile, drepturile și obligațiile care rezultă din calitatea de  autoritate publică tutelară, conform prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
136/09.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 53/2017 privind numirea membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”
detalii aici ...
137/09.2017
privind darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a unor imobile aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Județului Tulcea
detalii aici ...
138/09.2017
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
139/09.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
140/09.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco- Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
141/09.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
142/09.2017
privind înființarea administrației portuare pentru imobilele aferente infrastructurii portuare din  domeniul public al Județului Tulcea
detalii aici ...
143/09.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
144/09.2017
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Tulcea în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea, pentru anul școlar 2017 - 2018
detalii aici ...
145/09.2017
privind solicitarea transmiterii unui  imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului Tulcea
detalii aici ...
146/09.2017
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 13/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus ”
detalii aici ...
147/09.2017
privind aprobarea proiectului „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect
detalii aici ...
148/09.2017
privind aprobarea proiectului „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea şi conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag” și a cheltuielilor legate de proiect
detalii aici ...
149/09.2017
privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu,  reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea de noi membri în cadrul Asociației
detalii aici ...
150/09.2017
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. VLAD TRANS SRL Măcin
detalii aici ...
151/09.2017
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. MODERN AGENCY SRL Tulcea
detalii aici ...
152/09.2017
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale către  S.C. ROTORUL SRL Măcin
detalii aici ...
153/09.2017
privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Tulcea,  în vederea implementării proiectului „Puncte de prim  ajutor în școlile din mediul rural”
detalii aici ...
154/09.2017
privind aprobarea parteneriatului dintre Județul Tulcea, prin Consiliul Județean Tulcea  și Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea, în vederea implementării proiectului „Gala Voluntariatului 2017 - Tulcea”
detalii aici ...
155/09.2017
privind modificarea Acordului de parteneriat dintre Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Dobrogea în vederea organizării concursului de soluţii cu tema „Semnalizarea intrărilor în judeţul Tulcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 51/30.09.2016
detalii aici ...
156/09.2017
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Stații de epurare și reabilitare rețele canalizare Spitalul Județean de Urgență Tulcea”
detalii aici ...
157/09.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 52/2017 privind  numirea membrilor consiliului de administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea, cu modificările ulterioare
detalii aici ...
158/09.2017
privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 13/28.01.2016, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
159/10.2017
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
160/10.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
161/10.2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 141/ 2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
162/10.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
163/10.2017
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2017- 2018 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea
detalii aici ...
164/10.2017
privind  stabilirea contribuției financiare a Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea
detalii aici ...
165/10.2017
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare stație centrală de sterilizare si Sală de operație ortopedie – Spitalul Județean de Urgență Tulcea”
detalii aici ...
166/10.2017
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare Spital Județean de Urgență Tulcea”
detalii aici ...
167/10.2017
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 14/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus”
detalii aici ...
168/10.2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus”
detalii aici ...
169/10.2017
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Punerea in valoare a potentialului istoric prin restaurarea si conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judetul Tulcea (Farul Comisiei Europene a Dunarii)”
detalii aici ...
170/10.2017
privind aprobarea proiectului „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect
detalii aici ...
171/10.2017
privind transmiterea în folosința gratuită, pe durata realizării investiției, a terenului aflat in proprietatea Județului Tulcea, situat în municipiul Tulcea, strada Frumoasa nr. 6, către Agenția Naționala pentru Locuințe, în vederea construirii de  locuinţe de serviciu
detalii aici ...
172/10.2017
privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea
detalii aici ...
173/10.2017
pentru modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 131/2017
detalii aici ...
174/10.2017
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei  Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina”
detalii aici ...
175/10.2017
privind aprobarea procedurii de publicare și difuzare a Monitorului Oficial al Județului Tulcea
detalii aici ...
176/10.2017
privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a 4 loturi de teren agricol aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Sireasa
detalii aici ...
177/10.2017
privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a 16 loturi de teren agricol aflate în proprietatea publică a județului Tulcea, situate în Amenajarea agricolă Pardina
detalii aici ...
178/10.2017
privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 20,45 ha teren agricol aflată în proprietatea publică a județului Tulcea, situată în Amenajarea agricolă Carasuhat
detalii aici ...
179/10.2017
privind demararea procedurii în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 135,25 ha teren agricol aflată  în proprietatea publică a județului Tulcea, situată în Amenajarea agricolă Dunavăț-Murighiol
detalii aici ...
180/11.2017
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
181/11.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
182/11.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
183/11.2017
privind aprobarea rectificării  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
184/11.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
185/11.2017
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou”
detalii aici ...
186/11.2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou”
detalii aici ...
187/11.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Tulcea
detalii aici ...
188/11.2017
privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
189/11.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
190/11.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
191/11.2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli finantat din venituri proprii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
192/11.2017
privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2017
detalii aici ...
193/11.2017
privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea aprobat prin Hotărârea  nr. 169/15.12.2014, cu modificările și completările ulterioare
detalii aici ...
194/11.2017
privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu,  reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Ceatalchioi
detalii aici ...
195/11.2017
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/19.12.2012  privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, cu modificările şi completările ulterioare
detalii aici ...
196/11.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea
detalii aici ...
197/11.2017
privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea, în calitate de partener, la depunerea cererii de finanțare a proiectului intitulat „CLEAN RIVER”, precum și a cofinanțării aferente
detalii aici ...
198/11.2017
privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea, în calitate de aplicant principal, la depunerea cererii de finanțare a proiectului intitulat „Infrastructura transfrontalieră de sănătate”, precum și a cofinanțării aferente
detalii aici ...